Zagadnienie "dopasowania" pracownika do miejsca pracy - badania personelu bibliotek szkół wyższych w Polsce

Magdalena Janas

Abstrakt


Cel - Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia dopasowania pracownika do pracy i zatrudniającej go organizacji na gruncie bibliotecznym. Metoda – Na potrzeby opracowania niniejszego artykułu przeprowadzono przegląd piśmiennictwa na temat dopasowania pracownika i organizacji oraz badania ankietowe wśród bibliotekarzy szkół wyższych w Polsce. Wyniki ‒ Przeprowadzone badania wykazały dobry poziom dopasowania pracowników do zatrudniających ich bibliotek. Zarysowały jednocześnie obszary problemowe, którymi są przede wszystkim niesprawiedliwość wynagrodzeń i zbyt niski wpływ pracowników na rozwój bibliotek. Wnioski ‒ Osoby niezadowolone i zestresowane pracują gorzej i chętniej korzystają ze zwolnień lekarskich. Niedopasowanie pracowników do firmy przynosi więc niekorzystne skutki finansowe i organizacyjne. Badania tego typu byłoby zatem przydatne w bibliotekach, gdyż poszerzają wiedzę o pracownikach i stwarzają możliwość lepszego rozwiązywania konfliktów.


Słowa kluczowe


biblioteka szkoły wyższej; bibliotekarze; psychologia pracy; dopasowanie;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andysz Aleksandra, Dopasowanie człowiek-środowisko pracy z perspektywy zarządzania ryzykiem psychospołecznym w organizacji. W: Merecz Dorota, Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy - od teorii do praktyki, Łódź, 2011, s. 119-135.

Czarnota-Bojarska Joanna, Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Warszawa, 2010.

Terelak Jan F., Jankowska Paulina, Dopasowanie jednostka-organizacja a zadowolenie z pracy, „Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae. Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach”, 2009, nr 1, s. 229-254.

Waszkowska Małgorzata, Andysz Aleksandra, Merecz Dorota, Dopasowanie pracownika do organizacji jako mediator relacji między oceną środowiska pracy a odczuwanym stresem wśród pracowników socjalnych, „Medycyna Pracy”, 2014, nr 65(2), s. 219-228.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X