Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Narodowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka i Edukacja (elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego).

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu,
 • serwis może posiadać odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu,
 • serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu,
 • serwis może posiadać grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT,
 • interfejs serwisu może zawierać elementy niedostępne lub trudne w obsłudze,
 • strony serwisu mogą zawierać elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury,
 • w serwisie występują błędy walidacji HTML.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Biuro Ds. Osób Niepełnosprawnych, dostepnosc@up.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 662 6670. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek BG UP (jako część budynku głównego UP - stary budynek):

 1. Ul. Podchorążych 2 (stary budynek)

Ul. Podchorążych 2 (stary budynek)

Otoczenie budynku

 • W pobliżu budynku znajdują się przystanki komunikacji miejskiej. Chodniki prowadzące do budynku są w dobrym stanie technicznym.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do budynku

 • Wejście dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy ulicy Chmiela i ulicy Warmijskiej.

Punkt informacyjny

 • Punkt informacyjny (dziennik podawczy) znajduje się na pierwszym piętrze.
 • Recepcja (z obniżoną ladą) na niskim parterze jest zlokalizowana zaraz obok drzwi wejściowych.

Komunikacja pozioma wewnątrz budynku

 • Korytarze są szerokie i nie utrudniają poruszania się po obiekcie.

Komunikacja pionowa wewnątrz budynku

 • Schody w budynku są odpowiedniej wysokości i szerokości oraz są w dobrym stanie technicznym.
 • Pomiędzy wszystkimi piętrami można przemieszczać się windami.
 • Jedna z wind jest dostosowana (szerokość i długość) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Panel sterujący w windzie jest oznakowany alfabetem Braille’a, przycisk kondygnacji „zero” został wyróżniony.
 • Przy schodach prowadzących do Auli Głównej i Audytorium im. prof. W. Danka znajduje się platforma przyschodowa.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (na niskim parterze). Aby dostać się do dostosowanej toalety należy poprosić o klucz na portierni.

Dostępność do sal dydaktycznych i innych pomieszczeń

 • Sale dydaktyczne są przystosowane tak, aby mogły w nich przebywać osoby z niepełnosprawnościami.

Dostępność Biblioteki Głównej

 • Dojście do Biblioteki Głównej jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Wypożyczalni znajdują się obniżone lady. Biblioteka jest przestronna, znajdują się w niej niskie ławki i biurka.

Dostępność pozostałych bibliotek

 • Wszystkie biblioteki oznaczono etykietami w alfabecie punktowym Braille’a.
 • Biblioteka Polonistyki i Komunikacji Społecznej wyposażona jest w rzutnik powiększający tekst.
 • Biblioteka Nauk Humanistycznych posiada oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami wzroku.

Dostęp do informacji

 • W budynku znajdują się tablice informacyjne oraz znaki kierunkowe, dotyczące najważniejszych miejsc w budynku.
 • Część wejść do pomieszczeń oznaczono etykietami w alfabecie punktowym Braille’a.