Potencjał wykorzystania informacji dotyczących elektronicznej oferty bibliotek naukowych w statystyce bibliotecznej

Adrian Krawczyk

Abstrakt


W artykule poruszono problematykę raportowania o wykorzystaniu e-zasobów i e-usług, stanowiących część kompleksowej działalności bibliotecznej - nie zawsze właściwie eksponowanej w sprawozdaniach oraz w zaleceniach projektów i norm statystyki bibliotecznej. Porównano odwiedziny użytkowników i wielkość udostępnionego księgozbioru w czytelniach bibliotek naukowych oraz wypożyczalniach, z danymi o wykorzystaniu e-zasobów dostępnych w subskrybowanych bazach danych i bazach własnych. Z przedstawionej analizy wynika, że użytkownicy nie opuścili biblioteki, a jedynie zmienili formę korzystania z jej oferty, która wiele lat temu zaczęła przenosić się do wirtualnej rzeczywistości. Zaproponowano także dyskusję nt. stworzenia ujednoliconego wzoru sprawozdania bibliotecznego, zawierającego wszystkie przejawy działalności bibliotek w świecie cyfrowym na rzecz ich użytkowników, poczynając od e-zasobów, poprzez opracowanie zbiorów, a kończąc na zadaniach związanych z prowadzeniem strony internetowej i promocją biblioteki. Czytelny raport działalności biblioteki w świecie cyfrowym pozwoli lepiej zrozumieć prace wykonywane przez jej pracowników.


Słowa kluczowe


statystyka biblioteczna; e-zasoby; e-usługi; sprawozdawczość; strona internetowa;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archad A., Ameen K., Usage patterns of Punjab University Library website: a transactional log analysis study, “The Electronic Library”, 2015, Vol. 33, no 1, p. 65-74.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego - Sprawozdanie roczne 2016 [online], 2017 [dostęp: 2018-03-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/spraw2016.pdf.

Burska J. [et al.] (oprac.), Statystyka biblioteczna i badania efektywności bibliotek : projekty krajowe, międzynarodowe i dokumenty normalizacyjne [online], 2013 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/afb/statystyka-i-badania-efektywnosci-bibliotek.pdf.

Cieślar A, Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku 2012. Sprawozdanie, “Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 2013, R. LXIII, s. 239-292.

Derfert-Wolf L., Zasoby i usługi elektroniczne w statystyce bibliotecznej, rankingach i badaniach efektywności. In H. Szarski, D. Dudziak (red.), III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, Wrocław, 2011, s. 143-161.

Derfert-Wolf L., Górski M. M., Projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce (AFBN) jako narzędzie oceny efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych. In Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych : III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 25-27 czerwca 2008 : materiały konferencyjne, Łódź, 2008, s. 41-65.

Franklin B., Plum T., Library usage patterns in the electronic information environment, “Information Research” [online], 2004, Vol. 9, no 4 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://www.informationr.net/ir/9-4/paper187.html.

Grochowski P., Wykorzystanie książek i innych zasobów WBN [online], 2017 [dostęp: 2018-03-25]. Dostępny w World Wide Web: www.bg.pw.edu.pl/OIN/eBook_Forum_Grochowski.pdf.

Huntington P., Nicholas D., Jamali H. R., Website usage metrics: A re-assessment of session data, “Information Processing and Management”, 2008, Vol 44, no 1, p. 358-372.

Jotwani D., Trends in acquisition and usage of electronic resources at Indian Institutes of Technology libraries, “Annals of Library and Information Studies”, 2014, Vol. 61, March, p. 33-40.

Kultura w roku 2012 [online], 2013 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://stat.gov.pl/.

Kultura w roku 2013 [online], 2014 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://stat.gov.pl/.

Kultura w roku 2014 [online], 2015 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępne w World Wide Web: https://stat.gov.pl/.

Kultura w roku 2015 [online], 2016 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępne w World Wide Web: https://stat.gov.pl/.

Kultura w roku 2016 [online], 2017 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępne w World Wide Web: https://stat.gov.pl/.

Licencje Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2018. In Wirtualna Biblioteka Nauki [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://wbn.icm.edu.pl/licencje/.

Łakomy A., Dystrybucja książek elektronicznych dostępnych zdalnie w bibliotekach publicznych - wybrane przykłady. In Z. Osiński, R. Malesa, Biblioteka, książka, informacja, internet 2012, Lublin, 2013, s. 197-207.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Google Analytics dla sklepów IAI-Shop.com [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://www.idosell.com/pl/shop/google/analytics/faq/najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-google-analytics-dla-sklepow-iai-shop-com/.

Olszewska H., Biblioteki bez użytkowników! Czyli co to znaczy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. In H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska (red), Biblioteki bez użytkowników...? Diagnoza problemu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015, Białystok, 2015, s. 201-209.

Parkasiewicz W., Organizacja i administracja biblioteki, "Przegląd Biblioteczny", 1961, nr 1, s. 23-28.

PN-ISO 11620:2017-11 - Informacja i dokumentacja - wskaźniki funkcjonalności Bibliotek, 101 s.

Poślada U., Biblioteka uniwersytecka oknem na świat?, “Folia Bibliologica”, 2008, Vol. 50, s. 115-122.

Rozszerzenie Page-Analytics do przeglądarki Chrome [online], 2018 [dostęp online: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://support.google.com/analytics/answer/6047802?hl=pl&utm_id=ad&visit_id=1-636584733723096440-1483653094&rd=1.

Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i bibliotek wydziałowych UW za rok 2011 [online], 2012 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://www.buw.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/10/BUW_sprawozdanie_2011.pdf.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej i bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Warszawskiej za rok 2014 [online], 2015 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.pw.edu.pl/dane/sprawozdania/Sprawozdanie_za_rok_2014.pdf.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Politechniki Poznańskiej (BPP) w roku akademickim 2014/2015 [online], 2015 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://library.put.poznan.pl/doc/bpp/Sprawozdanie_2014-2015.pdf.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2017 [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: http://bu.uwm.edu.pl/sites/default/files/files//pdf/bu_sprawozdanie_za_rok_2017.pdf.

URL Shortening - Purposes [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://en.wikipedia.org/wiki/URL_shortening#Purposes.

Wałek A., Strony WWW bibliotek, jako element promocji i narzędzie komunikacji z użytkownikiem, “Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 2014, nr 1 (38), s. 109-118.

Wirtualna Biblioteka Naukowa [online], 2018 [dostęp: 2018-06-07]. Dostępny w World Wide Web: https://wbn.icm.edu.pl/o-wbn/.

Wojciechowski J., Uwagi o typologii bibliotek, “Biblioteka”, 2011, nr 5 (14), s. 109-122.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności