Nasze wczoraj, dziś a jutro?

Bogumiła Twardosz

Abstrakt


Artykuł omawia sytuację współczesnych bibliotek i ich pracowników w obliczu postępujących skokowych zmian technologicznych oraz antycypuje jak mogą funkcjonować biblioteki jutra, aby być nadal atrakcyjnymi dla odbiorców, jaką powinny przyjąć strategię rozwoju, aby stać się na swój sposób unikatowymi pośród innych podobnych podmiotów. Zmiany technologiczne zachodzące w bibliotekach wymagają od pracowników poszerzania specjalistycznej wiedzy, a także zwiększają zakres ich obowiązków i odpowiedzialność. Poza standardowymi zadaniami, pracownicy tworzą i obsługują różne typy baz, repozytoriów, administrują systemami (oprogramowaniami) bibliotek, wykraczając tym samym poza typowe wzorce ich pracy, zawłaszczając pola pracy kiedyś ściśle zarezerwowane tylko dla działów IT. W artykule omówiono również oprogramowania wykorzystywane obecnie przez biblioteki i zmiany tychże oprogramowań na inne wersje lub na oprogramowania innych producentów.


Słowa kluczowe


zmiany technologiczne; strategia postępu; biblioteki jutra; bibliotekarze; oprogramowania; repozytoria; bazy danych; systemy biblioteczne (oprogramowanie);

Pełny tekst:

PDF


Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X

Deklaracja dostępności