Kształtowanie kultury czytelniczej: rola biblioteki

Aleksandra Więk

Abstrakt


Prawidłowo ukształtowana kultura czytelnicza stanowi niepodważalną wartość w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym jednostki. Niezwykle istotne dla jej efektywnego kształtowania jest wczesne rozpoczęcie inicjacji literackiej oraz współdziałanie w niej wszystkich dorosłych pośredników – rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy. Szczególną rolę spełniają tu bibliotekarze, którzy wybierając odpowiednie metody i formy pracy z najmłodszymi czytelnikami oraz ich opiekunami, mogą w znaczącym stopniu wspomóc prawidłowy przebieg inicjacji czytelniczej dziecka. W artykule przedstawiono stan badań dotyczący kultury czytelniczej (z wyszczególnieniem kompetencji czytelniczych), koncentrując się zwłaszcza na możliwych kierunkach i sposobach jej efektywnego kształtowania. Określono znaczenie książki w szeroko pojętym rozwoju dziecka, a także omówiono rolę biblioteki w inicjacji literackiej dziecka, zwracając uwagę na metody i formy animacji czytelnictwa dziecięcego.


Słowa kluczowe


kultura czytelnicza; inicjacja literacka; kompetencje czytelnicze; animacja czytelnictwa dziecięcego; czytelnictwo dziecięce; rozwój dziecka; biblioteka;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki, Warszawa 1996.

Antczak M., Walczak-Niewiadomska A. (red.), W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Łódź 2015.

Baluch A., Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1994.

Drzewiecki M., Biblioteka we współczesnej szkole, Warszawa 1991.

Gallagher K., Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum, Gdańsk 2007.

Grabowska D., Formy i metody pracy w bibliotekach, „Animacja w Bibliotece : dodatek do Poradnika Bibliotekarza”, [online], 2013, nr 2, s. 4-6 [dostęp: 2016-11-23]. Dostępny w World Wide Web: http://poradnikbibliotekarza.pl/new/pliki/dodatek_animacja.pdf.

Kamishibai : przewodnik metodyczny [online], 2016 [dostęp: 2016-11-23]. Dostępny w World Wide Web: http://www.minilandeducational.com/wp-content/descargas/22230/2-Kamishibai_Guide_pl.pdf.

Koźmińska I., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2014.

Lewandowicz-Nosal G., Biblioteki dla dzieci : poradnik, Warszawa 2008.

Papuzińska J., Inicjacje literackie : problemy pierwszych kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1981.

Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka, Warszawa 1992.

Papuzińska J., Refleksje nad kształceniem bibliotekarzy dziecięcych. In J. Wojakowski (red.), Kształcenie akademickie w zakresie księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, Warszawa, 1989, s. 11-20.

Papuzińska J., Walczewska-Klimczak G. (red.), Animacja czytelnictwa dziecięcego : koncepcje - doświadczenia - postulaty, Płock 2004.

Radlińska H., Książka wśród ludzi, Warszawa 2002.

Szefler E., Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym. T. 1, Stan obecny, Bydgoszcz 2003.

Wajda A., Metodyka i organizacja czytelnictwa, Warszawa 1983.

Walentynowicz M., Podstawy czytelnictwa w szkole podstawowej, Warszawa 1961.

Wojciechowski J., Podstawy pracy z czytelnikiem, Warszawa 1991.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X