Kapitał ludzki w bibliotekach – zarys problematyki badawczej

Marzena Błach

Abstrakt


Artykuł prezentuje stan badań na temat jednego ze składników zasobów niematerialnych bibliotek – kapitału ludzkiego. Zgodnie ze współczesnymi teoriami kapitał ludzki postrzegany jest jako źródło korzyści dla biblioteki. 

W artykule zwrócono uwagę na różne formy rozwijania i doskonalenia umiejętności osobistych i zawodowych, scharakteryzowano przykładowe ścieżki zawodowe bibliotekarzy i zaproponowano zagadnienia powiązane z pojęciem kapitału ludzkiego w bibliotekach warte uwagi polskich bibliotekoznawców, praktyków i teoretyków.


Słowa kluczowe


kapitał ludzki; biblioteki; podnoszenie kwalifikacji; mentoring;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziak J., Program Erasmus jako sposób podnoszenia kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej, „Biblioteka i Edukacja”, [online], 2015, nr 7 [dostęp: 2015-11-17]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/101.

Flatley R. K., Weber M. A., Perspectives on... Professional Development Opportunities for New Academic Librarians, “The Journal of Academic Librarianship”, 2004, Vol 30, nr 6, s. 488-492.

Jain P., Mutula S., Libraries as learning organisations : implications for knowledge management, „Library Hi Tech News”, 2008, Vol. 25, nr 8, s. 10-14.

Kamińska J., Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji [online], 2015 [dostęp: 2015-10-05]. Dostępny w World Wide Web: http://www.mentoringwbiznesie.pl/mentoring/uploads/Kaminska.Joanna_0507.pdf.

Level A., Mach M., Peer mentoring : one institution’s approach to mentoring academic librarians, “Library Management”, 2005, Vol. 26, nr 6/7, s. 301-310.

Łukasiewicz G., Kapitał ludzki w organizacji : pomiar i sprawozdawczość, Warszawa 2009.

Majewska M., Edukacja ustawiczna bibliotekarzy : realia – problemy – prognozy. In J. Nowicki (red.), Zawód bibliotekarza: dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003, Warszawa, 2003, s. 147.

Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, Warszawa, 2008, s. 50.

Oleaszewska-Porzycka I., Wpływ hobby i pasji pracowników bibliotek na ich aktywność zawodową. In M. Wojciechowska (red.), Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek, Gdańsk, 2013, s. 163-175.

Stępniak J., Krótka droga awansu zawodowego pracownika biblioteki [online], 2014 [dostęp: 2015-11-17]. Dostępny w World Wide Web: http://cybra.lodz.pl/Content/9445/JStepniak_KrotkaDrogaDoAwansu.pdf.

Szymańska M., Wolski K., Ścieżki karier jako element zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. In Rynekpracy.pl [online], 2013 [dostęp : 2015-11-17]. Dostępny w World Wide Web: http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.616.

White L., A Kaleidoscope of Possibilities : Strategies for Assessing Human Capital in Libraries, “The Bottom Line”, 2007, Vol. 20, nr 3, s. 109-115.

Wojciechowska M., Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk, 2014, s. 31.

Wojtczak J., Nowe pokolenie bibliotekarzy - oczekiwania a możliwości. In H. Brzezińska-Stec, J. Kudrawiec (red.), Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009, Białystok, 2010, s. 233-248.

Younghee Noh, A study Analyzing the Career Path of Librarians, “The Journal of Academic Librarianship”, 2010, Vol. 36, nr 4, s. 329-346.
Czasopismo jest dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

ISSN 2299-565X