Konferencja - baner
Logo BG UP

Logo UP


Patroni medialni:


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Poradnik Bibliotekarza

Instytut Książki

Biblioteka w Szkole

Lustro Biblioteki

Magiczny Kraków - Oficjalny miejski serwis
Strona główna >> Streszczenia referatów

Streszczenia referatów


>>>  Babik Wiesław - Kultura informacyjna na wyższej uczelni: studium przypadku
>>>  Bajger Matyáš Franciszek - OPAC 2.0 - co można oczekiwać...
>>>  Batorowska Hanna - Pomiędzy wychowaniem informacyjnym ucznia...
>>>  Bikowska Katarzyna - Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce...
>>>  Bednarek-Michalska Bożena - Repozytoria surowych danych...
>>>  Błach Marzena - - Działalność wypożyczalni międzybibliotecznej... (komunikat)
>>>  Bosacka Maria - - Przykłady i propozycje wykorzystania nowoczesnych...
>>>  Čerňová Dagmar - Information Fluency - to teach or not to teach?...
>>>  Cisło Anna - Biblioteka narodowa w rozpowszechnianiu wiedzy...
>>>  Curyło Monika - Moja nowa biblioteka: oczekiwania krakowskich...
>>>  Dziak Joanna - Tracić, gonić, wykorzystać? Zarządzanie czasem w bibliotece
>>>  Fajfer Aleksandra, Imiołek Karolina - Pinterest marketing. O hegemonii...
>>>  Fluda-Krokos Agnieszka - Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie...
>>>  Gębołyś Zdzisław - Web 2.0 w bibliotece po polsku i po niemiecku
>>>  Gmiterek Grzegorz - Mikroblogging w bibliotecznej praktyce...
>>>  Gorman Michael J. - Library education in the twenty-first century
>>>  Goszczyńska Agnieszka, Mikołajuk Lidia - Rola biblioteki akademickiej...
>>>  Grabowska Dorota - Młodzież w bibliotece publicznej - wyzwanie dla bibliotekarzy
>>>  Janas Magdalena, Zając Renata - Samoocena bibliotekarzy w kontekście...
>>>  Jedlińska Lidia - SeniorWeb czyli @ktywny senior w bibliotece
>>>  Jeszke Łukasz, Pujanek Iwona, Tomaszczak Renata - Formy kształcenia...
>>>  Karwasińska Emilia, Karwasiński Piotr - Bibliotekarskie kłamstwa...
>>>  Karzewska Bożena - Przydatność wiedzy psychologicznej...
>>>  Kazan Anna, Skubała Elżbieta - Oferta usług biblioteki akademickiej...
>>>  Kwiecień Sabina - Innowacje w bibliotece naukowej - teoria a praktyka
>>>  Langer Beata - Bibliotekarstwo internetowe na podstawie blogów...
>>>  Łajka Dorota - Rola mediów społecznościowych w działalności...
>>>  Matras-Mastalerz Wanda - Strefa kultury, strefa nauki - biblioteka na miarę...
>>>  Milc Piotr - Media społecznościowe jako forma komunikacji bibliotek...
>>>  Młodzka-Stybel Agnieszka - Doskonalenie dostępu użytkowników...
>>>  Nahotko Marek - - Bibliotekarz w kolaboratorium
>>>  Pelakauskas Mantas - Communication of cultural institution...
>>>  Pietrzyk-Leonowicz Stanisława - Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy...
>>>  Pilińska Magdalena - Biblioteka mobilna. Działania edukacyjne...
>>>  Poślada Urszula - Biblioteka 2.0 narzędziem rozwoju i zmiany relacji...
>>>  Rusińska-Giertych Halina - Bibliotekarz animatorem i menedżerem...
>>>  Stach-Siegieńczuk Anna, Bartosik Paulina - Analiza wykorzystania...
>>>  Stachnik Maria - Biblioteki wydziałowe, instytutowe szkoły wyższej...
>>>  Stanula Małgorzata - Rynek szkoleń dla bibliotekarzy w Polsce
>>>  Stąporek Marta - Science space - stacja biblioteka naukowa: inicjatywy...
>>>  Szczepanowska Barbara - Międzynarodowa współpraca bibliotek...


Babik Wiesław
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Kultura informacyjna na wyższej uczelni: studium przypadku

Misją wyższych uczelni, w tym bibliotek akademickich, jest edukacja i kształtowanie kultury informacyjnej. Ta powinność dotyczy nie tylko prowadzenia samej edukacji w zakresie kultury informacyjnej, lecz także realizacji jej zasad w procesach społecznego komunikowania się. Obecnie kultura informacyjna to jeden z ważnych elementów kultury osobistej człowieka. Przedmiotem wystąpienia będą rozważania na temat kultury informacyjnej dorosłych oraz prezentacja wyników badań pilotażowych przeprowadzonych metodą case study dotyczących sposobów/metod rozpowszechniania informacji stosowanych w jednej z wybranych uczelni, roboczo nazwanej przypadkiem X. Rozważaniom teoretycznym towarzyszyć więc będzie ilustracja tego - zdaniem autora - zaniedbanego obszaru działań pedagogiki dorosłych. Prezentacja ma zwrócić uwagę na potrzebę ustawicznego kształcenia i wychowania (pedagogiki) dorosłych w tym zakresie. Jest to ważne ze społecznego punktu widzenia wyzwanie stojące przed wyższymi uczelniami w związku z realizacją przez nie koncepcji społeczeństwa informacji i wiedzy. Wyższe uczelnie w Polsce - podobnie jak i inne instytucje o charakterze edukacyjnym - nie zawsze zdają sobie sprawę z wagi tego problemu oraz powinności w tym zakresie. Przeważnie skupiają się na kształtowaniu kompetencji informacyjnych nie dostrzegając i nie zajmując się problemami związanymi z ich implementacją w społecznym komunikowaniu się.


Bajger Matyáš Franciszek
(Ostravská univerzita, Ostrava, Czechy)
OPAC 2.0 - co można oczekiwać od użytkownika biblioteki?

W celu dostosowania usług online katalogu użytkownikowi zrealizowała biblioteka Uniwersytetu w Ostrawie kilka nowych funkcji, które mogą być zawarte w definicji Web 2.0. Najpierw chodziło o możliwość dodawania komentarzy i ocen dokumentów w katalogu. Istotnym czynnikiem wpływającym na korzystanie z tego serwisu okazała się lokalizacja i grafika związanych elementów na stronie OPAC. Pomimo wszystkich wysiłków nie odnotowano poważniejsze zainteresowanie użytkowników do uzupełniania rekordów własnymi notatkami lub oceną. Powodem tego jest prawdopodobnie szeroki wybór serwisów społecznościowych na webu oferujących architekturę zaawansowanych funkcji i ich duże możliwości, które czytelnik używa chętniej jak w tym ograniczony katalog. Następują więc okazja dodawania danych od użytkowników bez ich bezpośredniej interwencji. Do nich należy ocenianie rekordów na podstawie liczby wypożyczeń, najczęściej wyszukiwane słowa i zwroty lub zalecanie dodatkowych pokrewnych rekordów na podstawie postępowań (zamówień i wypożyczeń) czytelników w przeszłości. Tylko ubogą łatę przedstawiają linki z katalogu do serwisów społecznościowych i zwrot na poszczególne rekordy w OPAC. Największe nadzieje wydaje się składać w online usługi wykorzystywane nie jedną, lecz wspólnie przez liczne biblioteki. Z nich katalogi mogą nabierać metadane jak treści lub recenzje, jak także poprzez API lub linki podzielać wspólnie walory dodane użytkownikami i umożliwiać komunikacje pośród nimi.


Batorowska Hanna
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
Pomiędzy wychowaniem informacyjnym ucznia a kulturą informacyjną człowieka dorosłego

W referacie zwrócono uwagę na konieczność zagospodarowania przestrzeni pomiędzy edukacją informacyjną ucznia a kulturą informacyjną człowieka dorosłego. Obszar ten wypełnia przygotowanie do kształcenia ustawicznego, samodoskonalenia, samouctwa informacyjnego i rozwoju osobowości. Dążenie do realizacji tych zadań wspierane jest poprzez wychowanie informacyjne jednostki, ułatwiające osiągnięcie dojrzałości informacyjnej. Z kolei dojrzałość informacyjna, jako podstawowy komponent kultury informacyjnej człowieka, pozwala mu na roztropne funkcjonowanie w społeczeństwie nasyconym informacją i technologiami informatyczno-komunikacyjnymi. Pozwala też na zrozumienie znaczenia powinności jakie ma względem innych użytkowników informacji i infosfery, w której żyje.


Bednarek-Michalska Bożena
(Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
Repozytoria surowych danych - nowe usługi biblioteki akademickiej wspomagające procesy badawcze

Autorka stara się przedstawić nowe formy gromadzenia i opracowywania surowych danych powstających w wynikach procesów badawczych, które są dość znane w świecie, ale nie praktykowane w Polsce. Opisuje czym są takie dane i jak się je gromadzi oraz upowszechnia. Wylicza także repozytoria takich danych oraz informuje o inicjatywach europejskich w tym zakresie.


Bikowska Katarzyna
(Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie

Od początku istnienia idei Web 2.0 w bibliotekach, tj. pierwsze lata XX i wieku, rozwój techniczny i technologiczny służył poprawie komunikacji bibliotekarzy i czytelników. Dzięki Web 2.0 czytelnicy wpływają na jakość i formę proponowanych im usług bibliotecznych, dlatego ważna jest obserwacja, ocena i dostosowanie potrzeb użytkowników do współczesnego modelu biblioteki. Jego postawą jest stała interakcja bibliotekarza i czytelnika.
Autorka artykułu podda analizie stan badań Web 2.0 w bibliotekach, w tym przede wszystkim sfery blogów, serwisów społecznościach i innych aplikacji internetowych. Na podstawie analizy zagranicznej literatury fachowej autorka wskaże istotne tendencje, metody i wnioski badawcze zaobserwowane w bibliotekach różnych krajów świata, Europy i także Polski.


Błach Marzena
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Działalność wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (komunikat)

Bibliotekarze uniwersyteccy wspomagają rozwój naukowy uniwersytetu poprzez zaspakajanie potrzeb czytelniczych pracowników naukowych i studentów wyższych lat studiów przygotowujących dysertacje naukowe. Nie wszystkie informacje pozyskać można za pomocą elektronicznych baz danych prenumerowanych przez bibliotekę, bardzo często poszukiwane przez czytelników publikacje są niedostępne w miejscu przeprowadzanej kwerendy. W takich sytuacjach nieoceniona okazuje się działalność wypożyczalni międzybibliotecznej. Referat ma na celu scharakteryzowanie usług wypożyczalni międzybibliotecznej działającej w Bibliotece Głównej UP i zaprezentowanie na tym przykładzie roli bibliotekarza w rozwoju naukowym uniwersytetu. Postawione zostaną pytania mające na celu wywołanie dyskusji na temat konieczności wprowadzania zmian w wypożyczeniu międzybibliotecznym zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami czytelników bibliotek akademickich.


Bosacka Maria
(Biblioteka Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego)
Przykłady i propozycje wykorzystania nowoczesnych technologii w warsztacie pracy bibliotekarza w aspekcie nauczania umiejętności informacyjnych czytelników na różnych poziomach kształcenia

Nowoczesne technologie cyfrowe dostarczają narzędzi edukacyjnych, które mogą służyć bibliotekarzom w ich pracy z czytelnikami. W referacie przedstawiono polskie i zagraniczne przykłady wykorzystania takich narzędzi jak: strony WWW, technologie RSS i Web 2.0, a także blogi, webcasty, podcasty, screencasty. Narzędzia te z powodzeniem znalazły zastosowanie w edukacji jako realizacja pedagogicznej idei konstruktywizmu. W procesie zdobywania umiejętności informacyjnych (information literacy) ważną rolę odgrywają również technologie mobilne (m-learning), które wzbogacają e-learning i prowadzą do powstania modelu u-learningu.


Čerňová Dagmar
(Masaryk University, Faculty of Social Studies, Central Library, Brno, Czechy)
Information Fluency - to teach or not to teach? (Librarian's role in an academic world)

Information education in libraries belongs to standard services which a modern academic library provides. But how to upgrade voluntary lectures in the library to an effective long-term process of providing information fluency skills throughout all fields at the faculty? One of the solutions can be a targeted cooperation with academic environment. This contribution introduces how librarians with their skills and knowledge can entry into the faculty education system and become equal partners in the long-term strategic plan for education, research and developmental activities of the faculty. Besides the structure of education providing by the library, it also describes the particular model course with all of the practical aspects - forms of teaching and evaluation, participation of librarians in lessons, anchoring the course in the faculty schedule and the university's Information System.


Cisło Anna
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Wrocławski)
Biblioteka narodowa w rozpowszechnianiu wiedzy na temat kultury narodowej - na przykładzie wkładu National Library of Ireland w wirtualną wystawę „Reading Europe: European culture through the book”

Referat zaprezentuje wizytę na wirtualnej wystawie Biblioteki Europejskiej Reading Europe: European culture through the book, dającej możliwość obejrzenia niemal tysiąca książek pochodzących z bibliotek narodowych dwudziestu trzech krajów europejskich. Drugi człon tytułu wystawy - Kultura europejska [widziana] poprzez książki - wskazuje na to, że wyselekcjonowane eksponaty są reprezentatywne lub pod jakimś względem ważne dla kultur narodowych krajów, z których pochodzą. Podążymy za zwiedzającym, który - chcąc dowiedzieć czegoś na temat kultury książki irlandzkiej - trafił na wystawę za sprawą wyszukiwarki Google. W ten sposób skupimy się na prezentacji pozycji wystawionych przez Bibliotekę Narodową Irlandii i zastanowimy się, na ile zaprezentowane edycje są reprezentatywne dla kultury irlandzkiej oraz czy i w jaki sposób National Library of Ireland wykorzystała stworzone przez Bibliotekę Europejską możliwości wirtualnego zaprezentowania kultury narodowej poprzez książki, zwłaszcza w porównaniu z wkładem innych europejskich bibliotek narodowych.


Curyło Monika
(Biblioteka Katedry UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Moja nowa biblioteka: oczekiwania krakowskich maturzystów wobec bibliotek akademickich

Artykuł przedstawia omówienie ankiety przeprowadzonej wśród krakowskich maturzystów (wiosna 2013) odnośnie ich oczekiwań wobec biblioteki akademickiej.


Dziak Joanna
(Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach)
Tracić, gonić, wykorzystać? Zarządzanie czasem w bibliotece

Współczesne biblioteki, wraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii, pracują coraz szybciej. Przyspieszeniu uległy procesy biblioteczne od gromadzenia zbiorów poprzez opracowanie aż po obsługę czytelników, którzy oczekują realizacji usług przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Biblioteki, oprócz funkcjonowania w realnej przestrzeni bibliotecznej, w tym samym czasie funkcjonują także w wirtualnej przestrzeni stron internetowych, portali społecznościowych czy blogów. Umiejętność właściwego gospodarowania czasem staje się umiejętnością podstawową, decydującą o sukcesie lub porażce przedsięwzięcia.
W referacie przedstawiono problem organizacji czasu w bibliotece. Zwrócono uwagę na zasady racjonalnego planowania, sposoby efektywnego realizowania zadań oraz narzędzia ułatwiające zarządzanie czasem.


Fajfer Aleksandra, Imiołek Karolina
(Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Pinterest marketing. O hegemonii obrazu nad słowem

Przedstawimy model komunikacji z użytkownikami z wykorzystaniem platformy Pinterest. Jest to trzecia najważniejsza sieć społecznościowa, posiadająca ponad 28 milionów unikalnych użytkowników, i rozwijająca się w zawrotnym tempie. Przedstawimy zasady opracowania strategii obecności w mediach społecznościowych. Podkreślimy, że aby skutecznie promować swoją bibliotekę w portalach społecznościowych należy pamiętać o zasadach prowadzenia dialogu z klientem, spójności brandingu i przekazu, zgodności działań marketingowych podejmowanych w realu z tymi prowadzonymi w internecie. Powiemy jak zdefiniować strategię obrazkową swojej instytucji, niezbędną do prowadzenia skutecznych działań w serwisie Pinterest. Przecież obraz jest jak tysiąc słów.


Fluda-Krokos Agnieszka
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
Krajowe Ramy Kwalifikacji a kształcenie bibliotekarzy (na przykładzie programu i planu studiów kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

W wyniku nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dn. 18 marca 2011 r. w szkolnictwie wyższym zaczęły obowiązywać Krajowe Ramy Kwalifikacji, będące realizacją Procesu Bolońskiego. Mając na uwadze mobilność studentów, nacisk na zagadnienie uczenia się przez całe życie i masowość szkolnictwa wyższego w Polsce oraz dostosowując kształcenie na poziomie wyższym do standardów europejskich, zdefiniowano i wprowadzono pojęcie efektów kształcenia w trzech obszarach (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które są jednymi z najważniejszych kryteriów oceny kierunków studiów. Nowe programy studiów, oparte na przyjętych założeniach, obowiązują od roku akad. 2012/2013.


Gebołyś Zdzisław
(Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Web 2.0 w bibliotece po polsku i po niemiecku - polskie i niemieckie książki na temat Biblioteki 2.0

Technologia Biblioteka 2.0 jest na co dzień stosowana w bibliotekach na całym świecie. Równolegle do praktyki zastosowania Web 2.0 biegnie refleksja teoretyczna. Literatura fachowa na temat Web 2.0 w bibliotece jest niezmiernie bogata. Publikacje mają zarówno postać tradycyjną, drukowaną, jak również postać elektroniczną. Doświadczenia bibliotek i bibliotekarzy formułowane są na forach, blogach, poprzez korespondencję mailową. Drugim, obok tak zwanej szarej literatury, miejscem, wymiany poglądów i prezentacji na temat Web 2.0 w bibliotekach jest piśmiennictwo fachowe. Mamy tu na myśli przede wszystkim czasopisma fachowe zamieszczające doniesienia, sprawozdania, a także artykuły na temat Biblioteki 2.0. Szczególnym przypadkiem prezentacji zastosowania tej technologii w piśmiennictwie są podręczniki i poradniki. Stosownie do formy, autorzy starają się w nich przedstawiać narzędzia Biblioteki 2.0 w sposób syntetyczny i aktualny.
Przedmiotem charakterystyki uczyniono podręczniki i poradniki polskie i niemieckie poświęcone technologii Web 2.0 w bibliotekach. Analizie została poddana tak strona formalna, jak i kompozycja treściowa publikacji. Zwrócono uwagę również na formę graficzną prezentacji materiału badawczego, wykorzystaną literaturę przedmiotu oraz na przykłady przedstawiające zastosowanie tej technologii w konkretnych bibliotekach. Całość omówienia opatrzono ocenami ekspertów i odbiorców podręczników.


Gmiterek Grzegorz
(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
Mikroblogging w bibliotecznej praktyce. O czym powinniśmy wiedzieć?

W referacie podjęto próbę analizy możliwości wykorzystania przez instytucje biblioteczne zjawiska mikrobloggingu i wchodzących w jego skład narzędzi. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na serwis Twitter, który jest w tym momencie najczęściej wykorzystywaną usługą sieciową umożliwiającą publikowanie i rozpowszechnianie w sieci krótkich (do 140 znaków) informacji - tzw. tweetów. Warto zaznaczyć, że informacje te podane są przy tym w niekonwencjonalny, lakoniczny i często nieformalny sposób. Być może dzięki temu mikroblog stał się dzisiaj powszechnie wykorzystywanym narzędziem, z którego aktywnie korzystają nie tylko dziennikarze, aktorzy czy politycy, ale także pracownicy instytucji kultury, nauki i edukacji, w tym bibliotekarze.


Gorman Michael J.
(Chicago, USA)
Library education in the twenty-first century

Discusses the fundamental and enduring values of librarianship and the nature of cultural heritage and the human record as part of that heritage.
Delineates the difference between the unchanging, values-based mission of libraries in the past present and future; and the changing policies, technologies, and methods of libraries, especially in recent years.
Discusses the impact of technology (particularly digital technology) on 21st century libraries and emphasizes the nature of technologies as tools not ends in themselves. Contrasts the values, mission, and methods of libraries with those of information technology.
Professional and/or academic education?
Examines the American Library Association's „Core competences of librarianship” (2009) and relates them to a possible curriculum. See:
http://www.ala.org/educationcareers/sites/ala.org.educationcareers/files/content/careers/corecomp/corecompetences/finalcorecompstat09.pdf
Discusses LIS (library and information science) education in the light of:


Goszczyńska Agnieszka, Mikołajuk Lidia
(Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego)
Rola biblioteki akademickiej w procesie otwierania nauki na przykładzie funkcjonowania Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Artykuł opisuje promowanie idei Open Access w środowisku akademickim. Na podstawie badań ankietowych skierowanych do pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego przedstawiono ich znajomość problematyki i stosunek do udostępniania swojego dorobku w modelu otwartym. Zasygnalizowano rolę bibliotekarzy w procesie otwierania nauki i wyzwania, jakim muszą sprostać. Zaprezentowano kolejne etapy budowy i rozwoju repozytorium instytucjonalnego oraz sposoby jego promocji w społeczności uniwersyteckiej.


Grabowska Dorota
(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
Młodzież w bibliotece publicznej - wyzwanie dla bibliotekarzy

Celem referatu jest omówienie roli bibliotek publicznych w pracy z czytelnikiem młodzieżowym. Metody: w oparciu o opublikowane badania przeanalizowane zostaną potrzeby tej grupy użytkowników. Omówione zostaną kierunki rozwoju bibliotek młodzieżowych przedstawione w międzynarodowych wytycznych. Przeanalizowane przykłady ciekawych projektów realizowane przez biblioteki publiczne pozwolą na znalezienie analogii pomiędzy biblioteką młodzieżową a Biblioteką 2.0. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wiedzę, umiejętności, postawy bibliotekarzy pracujących z młodzieżą. Wnioski: Biblioteki publiczne, które chcą być atrakcyjne dla młodych czytelników muszą: skoncentrować się na użytkowniku młodzieżowym, oferować doświadczenia o charakterze multimedialnym (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii), tworzyć kapitał społecznościowy i być innowacyjne społecznie.


Janas Magdalena, Zając Renata
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Samoocena bibliotekarzy w kontekście image'u i przyszłości zawodu

W artykule zostaną przedstawione wyniki badań ankietowych, dotyczących samooceny oraz oceny wykonywanego zawodu, przeprowadzonych wśród bibliotekarzy krakowskich bibliotek naukowych. Pozwolą one na porównanie wyników podobnych badań przeprowadzonych w Niemczech. Autorki nakreślą potencjalny wpływ samooceny i obecnego image'u pracowników bibliotek na przyszłość zawodu bibliotekarza.


Jedlińska Lidia
(Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)
SeniorWeb czyli @ktywny senior w bibliotece

Biblioteki coraz częściej stają się miejscem innowacyjnych działań, których adresatami są nie tylko dzieci czy młodzież, ale osoby starsze, seniorzy. w 2007 roku został zapoczątkowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Krakowie międzypokoleniowy program „Szkoła @ktywnego Seniora - S@S”, w ramach którego została opracowana i realizowana propozycja programowa nabywania przez osoby starsze kompetencji obywatelskich opartych o nowe technologie.
W prezentacji przedstawiono sposoby wykorzystania takich narzędzi jak platforma internetowa (www.sas.tpnk.org.pl), serwisy społecznościowe (otwarta grupa S@S na Facebooku) czy blogi do skutecznego tworzenia wspólnoty osób w wieku 50+, skupiając je wokół biblioteki. Poprzez takie działanie rozwijana jest aktywność obywatelska, pełniejsze uczestnictwo w kulturze; następuje wzrost szans na rynku pracy zarówno uczestników programu, jak i młodych bibliotekarzy biorących w nim udział (podnoszą oni swoje umiejętności w zakresie nowych technologii i nabywania tzw. kompetencji „miękkich” - komunikacja, praca z osobami starszymi, itp.).
Promując ideę „uczenia się przez całe życie” bibliotekarze aktywnie uczestniczą w tworzeniu nowego, aktualnie bardzo ważnego obszaru w systemie edukacji na bazie dynamicznie rozwijającej się mini-społeczności (nie tylko) seniorów, która zaczyna ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniami, informacją czy zainteresowaniami.


Jeszke Łukasz, Pujanek Iwona, Tomaszczak Renata
(Biblioteka Politechniki Poznańskiej)
Formy kształcenia i transferu wiedzy realizowane przez pracowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej - stan obecny i perspektywy

Przedmiotem prezentacji jest omówienie całego spektrum aktywności dydaktycznej pracowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Przedstawiono również problematykę transferu wiedzy w oparciu o bezpośrednie kontakty pracowników naukowych, dostawców e-zasobów i bibliotekarzy.
Działalność dydaktyczna obejmuje wszystkie grupy akademickie; zarówno studentów, doktorantów jak też pracowników uczelni. Kształcenie studentów odbywa się na trzech poziomach: Infoprogram I- dla studentów i roku studiów; Infoprogram II- dla studentów III i IV roku studiów; Infoprogram III- zaawansowany kurs dla uczestników studiów doktoranckich.
Kształcenie odbywa się w wielu formach, od tradycyjnych form wykładowych po e-learning i b-learning włącznie, szkolenia indywidualne dla pracowników, doktorantów i studentów oraz typu Webex, prowadzone przez producentów zasobów elektronicznych. Cały proces kształcenia wpisuje się w szerszą perspektywę transferu wiedzy pomiędzy wspominanymi grupami a pracownikami biblioteki i dostawcami zasobów naukowych.


Karwasińska Emilia, Karwasiński Piotr
(Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)
Bibliotekarskie kłamstwa - zmieniać się by się nie zmieniać, czy iść pod prąd i tworzyć nowe?

Referat będzie stanowił analizę zmian zachodzących w bibliotekarstwie pod wpływem wdrażania innowacji technologicznych i postawy bibliotekarzy wobec zagrożeń wynikających z naruszenia stabilizacji zawodowej. Czy biblioteka może sobie pozwolić na zatrudnianie pracowników cyfrowo wykluczonych? Czy mniejsza liczba czytelników w czytelniach to wyłącznie zagrożenie? Jak przez Twittera i Facebooka „nie rozmienić się na drobne”?
W trakcie prezentacji omówiona zostanie rola i znaczenie bibliotekarza wdrożeniowca, konsultanta i tutora. Ich niestereotypowe zadania skupiają się na projektowaniu, przygotowaniu, administracji i obsłudze elektronicznych usług komunikacyjnych, szkoleniowych oraz tych zapewniających innowacyjne korzystanie z biblioteki wirtualnej. Czy biblioteki są gotowe i rzeczywiście szeroko otwarte na erę mobilności?


Karzewska Bożena
(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego)
Przydatność wiedzy psychologicznej w pracy bibliotekarza. Wybrane problemy

Zagadnienia, które zostaną omówione to:

  1. Kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarza. Zmiana stereotypów.

  2. Umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (z organizatorem, użytkownikami, osobami z instytucji współpracujących i innymi).

  3. Kontakt z „trudnym” czytelnikiem.

  4. Inne umiejętności, które pomagają w pracy (umiejętność podejmowania decyzji, radzenie sobie ze stresem itp.)


Kazan Anna, Skubała Elżbieta
(Biblioteka Politechniki Łódzkiej)
Oferta usług biblioteki akademickiej w kontekście oczekiwań „pokolenia Google” na przykładzie Biblioteki Politechniki Łódzkiej

Biblioteki naukowe szkół wyższych zmieniają się, dostosowując ofertę usług i zakres działania do potrzeb użytkowników. Często proces zmian jest poprzedzony badaniami ankietowymi środowiska akademickiego, z których wynika uzasadnienie potrzeby zmian. Równie często biblioteki wprowadzają nowe usługi lub oferty usług „intuicyjnie” na podstawie doświadczeń innych bibliotek lub na podstawie „najlepszej wiedzy” samych bibliotekarzy. Użytkownik z kolei nie zawsze potrafi zwerbalizować swoje oczekiwania wobec biblioteki i bibliotekarzy, nie wie czy biblioteka będzie właściwym adresatem jego postulatów (np. więcej przestrzeni, w której studenci czują się swobodnie, mogą odpocząć, głośno wymienić poglądy czy wspólnie się uczyć). Badania ankietowe przeprowadzone w Bibliotece Politechniki Łódzkiej na początku 2013 r. miały odpowiedzieć na pytanie o poziom satysfakcji z już wprowadzonych zmian a także przynieść wiedzę na temat oczekiwań użytkowników w stosunku do biblioteki i jej oferty usług.


Kwiecień Sabina
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
Innowacje w bibliotece naukowej - teoria a praktyka

Celem badań jest ustalenie obecności prac z zakresu bibliotekoznawstwa w czasopiśmiennictwie polskim i europejskim, dotyczących teoretycznych rozważań na temat innowacji w bibliotekach naukowych oraz tekstów, przynoszących informacje o praktycznym zastosowaniu nowych rozwiązań w tego typu bibliotekach.
W badaniach zostanie zastosowana analiza zawartości pism polsko- i obcojęzycznych z zakresu bibliotekoznawstwa.
Celem badań jest wskazanie czy dominują badania o charakterze teoretyczno-poznawczym, czy może praktyczno-wdrożeniowym.
Na postawie uzyskanych wyników badawczych możliwa będzie próba sformułowania odpowiedzi na pytania: jakie innowacje pojawiają się w bibliotekach naukowych w Polsce, a jakie w europejskich oraz czy występują dysproporcje między badaniami teoretycznymi i praktycznymi wśród badaczy polskich i europejskich.


Langer Beata
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
Bibliotekarstwo internetowe na podstawie blogów polskich bibliotek uniwersyteckich: próba charakterystyki

Blogi biblioteczne uczelni wyższych zawierają wpisy tematycznie związane z bibliotekami cyfrowymi, digitalizacją, informacjami i najnowszymi wydarzeniami oraz zbiorem danych o bibliotece. Najczęściej stanowią one bogate źródło informacji a także stanowią narzędzie komunikacji. Powstały po to, aby dzielić się wiedzą. Na podstawie wybranych blogów polskich bibliotek uczelni wyższych podjęta zostanie próba charakterystyki typowego blogu. Ważne będzie odszukanie analogii jak i różnic w funkcjonowaniu wybranych blogów, by na tej podstawie spróbować skrystalizować model bloga polskiej biblioteki akademickiej.


Łajka Dorota
(Zakład Książki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Rola mediów społecznościowych w działalności marketingowej bibliotek uczelnianych

Referat jest próbą określenia roli mediów społecznościowych w działalności marketingowej bibliotek uczelnianych na wybranych przykładach. Punktem wyjścia jest definicja marketingu bibliotecznego, krótkiego określenia zasad jego funkcjonowania, wskazania przykładów najczęstszych działań o charakterze promocyjno-reklamowym podejmowanych przez biblioteki i wreszcie - ocena ich przydatności. Istotnym dla analizy tematu jest także określenie statusu bibliotek uczelnianych w świetle obowiązującego prawa i norm.
Analizie poddano dostępność trzynastu polskich bibliotek uczelnianych w wybranych mediach społecznościowych, biorąc pod uwagę takie kryteria, jak łatwość wyszukiwania, stopień trudności w identyfikacji biblioteki w mediach społecznościowych (przy użyciu takich narzędzi jak nazwa, tagi, słowa kluczowe).
Zbadano także rodzaj publikowanych treści. Ocenie poddano ich przydatność z punktu widzenia działalności promocyjno-reklamowej bibliotek uniwersyteckich i akademickich. Obserwowano stopień interakcji z odbiorcami poprzez analizę porównawczą wybranych trzynastu polskich bibliotek uczelnianych.


Matras-Mastalerz Wanda
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie)
Strefa kultury, strefa nauki - biblioteka na miarę XXI wieku

Jedną z głównych ról bibliotek XXI wieku jest kształtowanie nowych kompetencji kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych współczesnego człowieka. Czasy obecne to dla bibliotek okres przemian i wyzwań. Pociąga to za sobą konieczność uatrakcyjniania i poszerzania oferty bibliotek różnych typów oraz zmian w kształceniu bibliotekarzy i pracowników ośrodków informacji. Aby placówki te mogły być konkurencyjne na rynku, unowocześnieniu muszą ulec nie tylko procesy gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale również sposoby pozyskiwania czytelników, użytkowników informacji. Manifesty IFLA i UNESCO podkreślają funkcję kulturalną, informacyjną i edukacyjną placówek bibliotecznych. Ważnym zadaniem współczesnych bibliotek jest również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez oferowanie swoich usług np. osobom niepełnosprawnym, mniejszościom narodowym oraz seniorom realizującym moduł zdobywania wiedzy przez całe życie (kształcenia ustawicznego).


Milc Piotr
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Media społecznościowe jako forma komunikacji bibliotek z czytelnikami, na przykładzie portalu Facebook

W dzisiejszych czasach popularne stało się powiedzenie „jeśli kogoś nie ma w internecie to nie istnieje”. Nadal też pokutuje stereotyp „biblioteki, jako miejsca, w którym czas się zatrzymał”. Czy biblioteka może być miejscem gdzie „wczoraj spotyka się z jutrem?”. Ogromną popularność, nie tylko wśród młodych ludzi, biją różnego rodzaju media społecznościowe: blogi, komunikatory, czy portale społecznościowe. Informacja tam zamieszczona, często obiega świat lotem błyskawicy, podawana od jednego odbiorcy do drugiego. Istotą i założeniem tego rodzaju form komunikacji była przede wszystkim rozrywka, stąd krótkie formy wypowiedzi, często ilustrowane zdjęciami, możliwość umieszczania linków do ciekawych portali, lub podzielenia się tym co akurat w danej chwili nas zainteresowało, zaintrygowało czy zirytowało. Coraz częściej jednak te narzędzia wykorzystują też politycy, czy inne ważne postaci współczesnego świata, którzy w kilku krótkich zdaniach mogą podać światu swoją informację, bez ryzyka, że obiektywne wobec nich media mogą ją przekształcić, skrócić lub w ogóle pominąć.
Ale czy media społecznościowe mogą być szansą dla bibliotek w poszukiwaniu nowych odbiorców? Wydaje się, że tradycja jaką jest książka - literacki język, wysoki styl, staranność edytorska, z nowoczesnością, uproszczeniem i skrótowością mediów społecznościowych ma niewiele wspólnego.
Nie trzeba się jednak od razu obrażać na tą formę komunikacji, popularną szczególnie wśród ludzi młodych. Biblioteki mogą „sprzedać tam” swoją ofertę, a zarazem dzięki charakterystycznej cesze jaką jest „dwukierunkowość” mediów społecznościowych, same mogą przekonać się jak są postrzegane przez odbiorców.
Współcześnie coraz częściej, także wśród bibliotekarzy, spotyka się osoby prowadzące bloga, własną stronę internetową, czy takich, którzy w inny sposób odnalazły swoje miejsce w sieci. Warto więc wykorzystać te doświadczenia do pracy z Czytelnikiem. A media społecznościowe, które dla większości kojarzą się głownie z rozrywką, mogą stać się doskonałym kanałem wymiany informacji między czytelnikami a bibliotekarzami.


Młodzka-Stybel Agnieszka
(Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Doskonalenie dostępu użytkowników wyszukiwarki internetowej Google do katalogu bibliotecznego

Biblioteka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB) udostępnia zasoby informacyjne z szeroko rozumianej dziedziny bezpieczeństwa pracy. W referacie omówiono kwestię dostosowania parametrów komputerowego systemu bibliotecznego ALEPH do wymagań wyszukiwarki internetowej Google. Potrzeba dostosowania wynikała z dostrzeganej konieczności włączenia treści katalogu do zasobów indeksowanych przez wyszukiwarkę - ze względu na obserwowane zachowania współczesnych użytkowników informacji, a także dążenie Biblioteki do poszerzania kręgu czytelników - adresatów informacji dziedzinowej.


Nahotko Marek
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Bibliotekarz w kolaboratorium

W referacie przedstawiona została rola i miejsce bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w strukturach wykorzystujących sieci globalne dla organizacji działalności naukowej, tzw. cyberinfrastrukturze lub informatycznej infrastrukturze nauki (IIN). Jest to infrastruktura rozproszonej technologii komputerowej, informacyjnej i komunikacyjnej, która pozwala na integrację w sieci (szczególnie w Internecie) różnego rodzaju narzędzi informatycznych, takich jak sprzęt obliczeniowy (do przetwarzania danych i sieciowy), sensory cyfrowe, obserwatoria, urządzenia służące prowadzeniu eksperymentów i inne przyrządy badawcze oraz współdziałające usługi i narzędzia software'owe stanowiące zestawy oprogramowania aplikacyjnego i middleware. Jednym z ważnych elementów IIN są kolaboratoria, definiowane jako laboratoria, zawierające i łączące ze sobą segmenty „wirtualnej rzeczywistości”: pracowników nauki z przyrządami badawczymi oraz dane, rozlokowane w sposób rozproszony w przestrzeni, mogących współpracować ze sobą w sposób interaktywny, w czasie rzeczywistym. Takie środowisko stawia przed bibliotekarzami nowe wyzwania w zakresie sposobów, narzędzi i organizacji pracy.


Pelakauskas Mantas
(Vilnius University Library, Litwa)
Communication of cultural institution at visual communication times

The lack of reading is understood as a biggest problem of a modern man, especially of a modern young man. Most of us think that they are no longer using the intellectual sources of information. This assessment is largely based on the old understanding of realization of information. Young people use more information than an average genius did hundreds years ago. We are talking about different type of information and different kind of sources of information. We should remember that we are dealing with „products” of so called „visual culture” which are the main target group if you are working in university library. So the only conclusion and the best way to attract them into libraries are to adapt and use proper communication channels in a right place and at a correct time.
Laconic, based on images very short messages became a symbol of XXI century external communication. The popularity of social media channels is a great example of this success. Despite the fact that these messages contain only 140 characters and it's look like the Everest of laconic communication, in the end it became too overloaded. People want to control the flow of information and the messages must be short, clear, and visual as possible, of course.
Are the cultural institutions able to deal with the speed of modern world and be able to chase for every fashion in communication field? Unfortunately, they usually fail to catch up more sophisticated audience. The new channels are perceived as the continued free platform of typical website. In many cases it still works as a bulletin board extension. Or in some cases it is understood as a free marketing tool.
If we are talking about different kind of communication we should think of different kind of people creating these messages. So if the information channel became 2.0 or 3.0 the librarian must become 2.0 or even higher too. Here it goes the necessity of visual literacy. It is important to be able to evaluate and exploit the advantages provided by channels and understand what rhetoric is best to communicate with the main target audience. Communication and Information department of Vilnius University Library are looking for the new ways of communication for the past three years. We are trying to go step by step with all fashionable channels and types of messages as it is possible. And we are doing it quite well. We managed to solve for many years existed problem with a help of only one poster which was made and published in a right place and at a right time. We also managed to significantly improve our image in the eyes of society. The opening of the new library building, which was designed thinking of aesthetics at a first place, was a big motivation hit too. Vilnius university library now is understood as a fashionable and desirable place to study and as a wanted employee as well.
In order to work successfully in communication of cultural institutions we should rethink requirements for people responsible for this area. We should rethink the involvement of new professions into a library's work. Designer or a cinematographer must be common used staff member able to create catchy and adequate information and services. At these times beauty and aesthetics take leading parts of antecedence. We should know that. We should work like that.


Pietrzyk-Leonowicz Stanisława
(Biblioteka Politechniki Lubelskiej)
Biblioteka a Uczelnia. Płaszczyzny współpracy - na przykładzie Biblioteki Politechniki Lubelskiej

Głównym zadaniem bibliotek naukowych uczelni wyższych jest wspieranie studiowania, prac naukowych, przedsięwzięć badawczych i zawodowych wymagających specjalistycznego piśmiennictwa oraz odpowiednich narzędzi informacyjnych.
Szkolnictwo wyższe podlega ciągłej transformacji zatem tradycyjne funkcje biblioteki i bibliotekarza już nie wystarczają. Nowoczesne technologie oraz techniki komputerowe zmienił w istotny sposób pracę i funkcjonowanie bibliotek, szczególnie uczelnianych. Biblioteki podejmują nowe zadania, funkcje i jako integralne jednostki uczelni mogą mieć wpływ na jej rozwój.
W referacie przedstawię usługi informacyjne Biblioteki Politechniki Lubelskiej, oraz rozwiązania jakie wprowadza biblioteka w swojej działalności, aby w pełni zaspokoić rosnące potrzeby informacyjne użytkowników i aktywnie uczestniczyć w rozwoju naukowym uczelni.


Pilińska Magdalena
(Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu)
Biblioteka mobilna. Działania edukacyjne Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

Społeczeństwo szybko się rozwija, technologia przenika do wszystkich aspektów naszego życia a biblioteki nie mogą pozostawać w tyle za zachodzącymi przemianami. W referacie omówiono zagadnienie mobilności w kontekście szeroko rozumianych usług bibliotecznych. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie co kryje się pod pojęciem „bycia mobilnym” oraz jak zdefiniować „mobilną bibliotekę”? w dalszej części referatu przedstawiono i omówiono działania Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu związane z edukacją, z podkreśleniem tych działań, które czynią ją biblioteką mobilną.


Poślada Urszula
(Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Biblioteka 2.0 narzędziem rozwoju i zmiany relacji społeczności akademickiej wobec biblioteki uniwersyteckiej

Biblioteka 2.0 to model biblioteki, w którym realizacja tradycyjnych procesów bibliotecznych, projektowanie i udostępnianie nowych usług informacyjnych oraz kształtowanie zasobu dokonywane jest w ścisłej współpracy bibliotekarzy i czytelników. Biblioteki akademickie od kilku lat aktywnie podjęły idee budowania nowoczesnego modelu biblioteki opartego na użytkowniku, który staje się nie tylko odbiorcą oferowanych usług, ale ich realnym uczestnikiem, współtwórcą, budowniczym i konsultantem. Wobec zmian, które już nastąpiły, należy dokonać analizy narzędzi Web 2.0 wykorzystywanych do budowania nowoczesnej biblioteki i zastanowić się, czy działania te wystarczająco wpływają na integrację środowiska uniwersyteckiego z rodzimą biblioteką.


Rusińska-Giertych Halina
(Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
Bibliotekarz animatorem i menedżerem kultury lokalnej

Współczesna społeczność lokalna, zajęta problemami dnia codziennego, ma coraz mniej pomysłów nie tylko na spędzanie wolnego czasu, ale również na obcowanie z kulturą. Kryzys kultury lokalnej widoczny jest gołym okiem, a brak odpowiedniej infrastruktury życia społeczno-kulturalnego powoduje, że nie dba się o dziedzictwo kulturowe, a tym samym o wartości, normy, wzory zachowań, tożsamość lokalną, tradycje. Społeczeństwo masowe, anonimowe, wyalienowane nie angażuje się w życie środowiska lokalnego i nie korzysta z uroków tego życia. Aby sytuację tę zmienić, czy poprawić, potrzebny jest pewien bodziec, wzór, ożywienie, czy nawet reanimacja społeczeństwa. Kto może zostać takim reanimatorem? Zapewne samorząd lokalny, środowiskowi liderzy, zawodowi animatorzy, specjaliści od komunikacji, jeśli takowi istnieją, ale także bibliotekarze, którzy żyją w danym regionie, pracują, są znani i rozpoznawalni. Z powodzeniem mogą angażować się oni w rozbudzanie społecznej aktywności i rozwój kultury lokalnej. Biblioteka bowiem może stać się naturalnym zapleczem animacji, a jej pracownicy specjalistami od przygotowania społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze. Mogą stymulować w zbiorowości lokalnej chęć uczestnictwa w kulturze oraz wyzwalać w niej inne potrzeby niż tylko potrzeba spędzania wolnego czasu przed komputerem lub weekendów w supermarketach.
Przedmiotem wystąpienia będzie wskazanie sposobów i możliwości kreowania kultury lokalnej przez bibliotekarzy.


Stach-Siegieńczuk Anna
(Biblioteka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej)
Bartosik Paulina
Analiza wykorzystania technologii Web 2.0 na przykładzie wybranych europejskich stron internetowych bibliotek uniwersyteckich

Na przykładzie wybranych europejskich witryn WWW bibliotek uniwersyteckich zbadano wykorzystywanie przez nie technologii Web 2.0. Analizie poddano narzędzia, które pomagają bibliotekarzom w kontaktach z użytkownikami i jednocześnie poprawiają komunikację między dwiema tymi grupami. Zbadano tworzone przez biblioteki m.in. fora dyskusyjne, kanały RSS, obecność na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter), prowadzenie blogów, komunikatory internetowe, personalizację interfejsu użytkownika i stosowanie tagów.


Stachnik Maria
(Biblioteka Instytutu Neofilologii - Sekcja Romańska,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Biblioteki wydziałowe, instytutowe szkoły wyższej w latach 2000-2013. Nowe wyzwania, nowe działania od tradycji do nowoczesności w bibliotece językowej IN UP

Biblioteki wydziałowe, instytutowe na wyższych uczelniach stanowiące warsztat pracy dla pracowników i studentów, uległy w ostatnich latach bardzo istotnym przemianom. Należy je postrzegać w kontekście zmian ustaw, programów studiów, ekspansji nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zmiany oczekiwań użytkowników. Czy wywołane tymi czynnikami działania prowadzą do inwersji kultury - odwróceniu od człowieka, a zwróceniu się ku narzędziom, technikom i środkom przekazu informacji? Jakie zadania i oczekiwania stoją przed bibliotekami językowymi? w niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytania.


Stanula Małgorzata
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)
Rynek szkoleń dla bibliotekarzy w Polsce

Świadczenie najwyższej jakości usług w dziedzinach uwarunkowanych rozwojem nauki i techniki oraz przemianami społecznymi wiąże się z koniecznością ustawicznego kształcenia. W zawodach związanych z informacją i jej technologiami nieodzowne staje się ciągłe pogłębianie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobywanie i doskonalenie różnorakich umiejętności i kompetencji pracowniczych. W referacie dokonany zostanie przegląd aktualnej oferty szkoleń i kursów, prowadzonych w formie tradycyjnej i elektronicznej, kierowanych do bibliotekarzy i pracowników informacji w Polsce. W analizie brano pod uwagę ich rodzaj, dostępność, zakres tematyczny, organizatora itp. Celem praktycznym jest wskazanie użytecznych źródeł informacji o szkoleniach i pokazanie w jaki sposób szukać odpowiedniej dla siebie oferty edukacyjnej. Wyszukiwania i analizy obejmą informacje o szkoleniach i kursach dostępne w serwisach bibliotekarskich, na internetowych stronach bibliotek, uczelni, stowarzyszeń i innych instytucji związanych z bibliotekarstwem, a także instytucji i firm szkoleniowych nie związanych bezpośrednio z tą branżą. Wykorzystane zostaną także ogólnokrajowe wyszukiwarki kursów i szkoleń. Wnioski będą dotyczyły aktualnego stanu ilościowego i jakościowego (merytorycznego) oferty rynku szkoleń, będącej w kręgu zainteresowania pracowników bibliotek i informacji.


Stąporek Marta
(Biblioteka Politechniki Krakowskiej)
Science space - stacja biblioteka naukowa: inicjatywy i projekty wspierające naukę podejmowane przez bibliotekarzy akademickich po przystąpieniu Polski do UE

18 grudnia 2012 r. Rada Wykonawcza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich wystosowała do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo, w którym odniosła się do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki (http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/konferencja/opinie/opinia_2012_12_18.pdf). Rada zawarła w nim m.in. postulat dotyczący umieszczenia w nowych regulacjach prawnych zapisów podkreślających rolę bibliotek akademickich w procesie upowszechniania nauki. Polskie biblioteki akademickie od lat realizują funkcje instytucji tworzących i rozpowszechniających informację o dorobku naukowym, trwale go zabezpieczając i promując. Tworzą wiarygodne, oparte o światowe standardy systemy informacji naukowej, przenoszone sukcesywnie od końca lat 90. XX w. w wirtualną rzeczywistość. Przystąpienie Polski do UE - 1 maja 2004 r. - daje uczelniom i ich bibliotekom szansę na realizację inicjatyw wspierających wspomniane systemy.
W referacie omówiono projekty indywidualne i wspólne polskich bibliotek akademickich, których realizacja przyczynić może się do zbudowania narodowego systemu informacji naukowej oraz do wzmacniania w sposób skuteczny kompetencji informacyjnych społeczności akademickiej.


Szczepanowska Barbara
(Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa)
Międzynarodowa współpraca bibliotek wsparciem dla rozwoju nauki i praktyki

Omówiono wybrane problemy związane z potrzebą międzynarodowej współpracy bibliotek i ośrodków informacji na przykładzie tematyki bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Zaprezentowano działania w tym zakresie placówek i ich sieci takich jak: Biblioteka Główna Międzynarodowej Organizacji Pracy, gromadzące i upowszechniające literaturę z zakresu bhp Międzynarodowe Centrum Informacji CIS, a także jednostki informacyjne instytucji współpracujących w międzynarodowych sieciach związanych z tą tematyką. Podkreślono potrzebę szkolenia krajowych bibliotekarzy w zakresie m.in. znajomości języków obcych oraz nowych technologii ułatwiających wymianę informacji.


Biblioteka Główna UP  Kraków 2010-2011