Przesyłanie tekstów

Czasopismo nie przyjmuje obecnie nowych zgłoszeń.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst: z użyciem jedynie formatowania podstawowego (pogrubienie, kursywa, podkreślenie, indeksy górne i dolne, bez użycia stylów, bez automatycznie numerowanych list, bez wcięć wykonanych znakami tabulatora). Objętość ok. pół arkusza wydawniczego (20 000 znaków ze spacjami). Przy kopiowaniu fragmentów tekstów ze stron internetowych należy zwrócić uwagę na przenoszenie formatowania z kopiowanych treści do dokumentu. Zalecamy kopiowanie bez zachowania formatowania (polecenie „wklej specjalnie: tekst niesformatowany” lub „wklej: zachowaj tylko tekst” — nie zalecamy używania formatu HTML).

 • Format pliku: txt, doc, docx, odt lub rtf.

 • Tabele, rysunki, schematy, wykresy i ilustracje: osadzone w odpowiednich miejscach dokumentu lub w osobnych plikach z zaznaczonymi miejscami, w których mają się znaleźć. Minimalny wymiar obrazu 1200 px na krótszym boku. Sugerujemy zapisywanie materiału ilustracyjnego w formie bezstratnej (np. PNG lub TIFF, szczególnie w przypadku zrzutów ekranu). Jeżeli ilustracja jest już skompresowana stratnie (np. JPEG) nie ma potrzeby zamiany na TIFF. Wszystkie materiały ilustracyjne powinny być podpisane (z podaniem źródła). Wymagana jest także zgoda autora na ich wykorzystanie w przypadku, gdy podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego.

  Przykłady:

  Zdj. 1. Faksymile autografu Davida Alana Harveya. Fot. Dorota Marta.

  Zdj. 2. Portret Thomasa Stotharda namalowany przez Jamesa Northcote'a. Źródło: https://artuk.org/discover/artworks/thomas-stothard-17551834-149056 [dostęp: 2018-11-08].

  Tab. 1. Rodzaj bibliotek korzystających ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP (w procentach). Oprac. Sławomir Sobczyk.

 • Informacje o autorze: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy wraz z adresem, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 • Przypisy: wstawiane automatycznie przez funkcję „wstaw przypis”.

 • Bibliografia:w układzie alfabetycznym wg wzoru:

  Uwaga:

  Przy cytowaniu jakichkolwiek źródeł internetowych nie zalecamy stosowania zapisu adresu z użyciem kodowania procentowego (należy zamienić je na unikodowe).

  • Przykład niepoprawnej postaci linku: http%3A%2F%2Fadres-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-zawieraj%C4%85cy-znaki-specjalne
  • Przykład poprawnej postaci linku: http://adres-źródła-zawierający-znaki-specjalne
  • Aby naprawić link, zalecamy skorzystanie z dekoderów URL, m.in.:
   • https://urldecode.org/
   • https://www.urldecoder.org/
   • https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/

  Wydawnictwo zwarte: nazwisko i imiona autorów lub redaktorów, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, miejsce, rok wydania.

  Osuchowska Barbara, Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2011.
  Markowski Andrzej (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny (PWN), Warszawa 2011.

  Artykuł w wydawnictwie zwartym: nazwisko i imiona autorów, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą. W: nazwisko i imiona redaktorów wydawnictwa zwartego, tytuł i podtytuł wydawnictwa zwartego wyróżniony kursywą, miejsce, rok wydania wydawnictwa zwartego, strony artykułu.

  Kościńska-Jawień Hanna, „Białe kruki” w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego. W: Pidłypczak-Majerowicz Maria, Skórka Stanisław, Wilk Dorota (red.), Służą i chronią : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, 2011, s. 132-141.

  Artykuł w czasopiśmie: nazwisko i imiona autorów, tytuł i podtytuł wyróżniony kursywą, tytuł i podtytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu lub zeszytu, strony artykułu.

  Trybisz Mirosław, Kilka uwag o pochodzeniu i rozwoju języków romańskich, „Konspekt”, 2011, nr 3, s. 13-15.

  Artykuł w czasopiśmie internetowym: nazwisko i imiona autorów, tytuł wyróżniony kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok wydania, numer tomu lub zeszytu, strony artykułu, adres internetowy [dostęp: rok-miesiąc-dzień].

  Stachnik Maria, Mediateka przy Meczecie Hassana II w Casablance, „EBIB”, 2011, nr 9, s. 1-10, http://www.ebib.pl/images/stories/numery/127/127_stachnik.pdf [dostęp: 2018-07-18].

  Strona internetowa: tytuł strony wyróżniony kursywą, rok, adres internetowy [dostęp: rok-miesiąc-dzień].

  Biblioteka Główna – Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2016-2018, http://bg.up.krakow.pl [dostęp: 2018-07-18].

  Akty prawne: nazwa aktu prawnego i miejsce ogłoszenia wraz z rokiem, nr, pozycja.

  Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 85, poz. 539 wraz z późniejszymi zmianami.

 • Cytat w tekście: opatrzony informacją bibliograficzną w tekście głównym (w nawiasie nazwiska autorów, rok wydania, strona) lub w formie przypisu (nazwiska autorów, tytuł, miejsce i rok wydania, strona).

 • Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe: w języku polskim i angielskim (długość streszczenia od 500 do 900 znaków ze spacjami).

Wytyczne dla autorów

Redakcja przyjmuje do druku tylko teksty oryginalne, publikowane po raz pierwszy.

Instrukcja dla autorów Patrz podpunkt: Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz wprowadzania zmian po ich uprzednim uzgodnieniu z autorem.

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji oraz edycji nadesłanych materiałów.

Tekst artykułu należy wysłać na adres e-mailowy:
ewa.piotrowska@up.krakow.pl

Polityka prywatności

Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie dla celów wydawniczych i nie będą udostępniane osobom trzecim.